Reeksen rond politieke en sociale wetenschappen

Steunpunt Cultuur, Jeugd, Sport en Media

CJSM

Het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport verrricht in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap beleidsvoorbereidend en beleidsrelevant onderzoek.

In samenwerking met Acco worden jaarlijks o.a. de resultaten uit de JOP-monitor gepubliceerd. JOP staat voor JeugdOnderzoeksPlatform. Zij verzamelen cijfers over de Vlaamse jeugd en trachten de toegang tot bestaand jeugdonderzoek te verbeteren.

 

Wereldvisie

De reeks ‘Wereldvisie’ is een monografieënreeks waarmee de Vereniging voor de Verenigde Naties in 2005 is gestart. Het gaat telkens om toegankelijk geschreven essays waarin de activiteiten van de Verenigde Naties kritisch in kaart worden gebracht.

EU-Studies

EU-studies
In de reeks EU-Studies geven de auteurs steeds een helder overzicht van de verschillende facetten van de politiek van de Europese Unie. De boekdelen beschrijven op wetenschappelijke wijze de diverse ontwikkelingen. Trends en evoluties worden kritisch geanalyseerd en gekaderd in de Europese integratietheorieën, met bijzondere aandacht voor actuele voorbeelden. De reeks richt zich niet enkel tot studenten en specialisten maar is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de werking van de Europese Unie.

Kentalis

ISD

Het gebruik van roesmiddelen is een diepgewortelde neiging die zeer menselijk is en zich door alle culturen en tijden heen manifesteert. En toch lijken roesmiddelen en het gebruik ervan een moeilijk te doorgronden fenomeen: ze zijn én gezond én ongezond, sociaal en tegelijkertijd potentieel antisociaal, legaal én illegaal. In de reeks ‘Sociaal Drugsonderzoek’ komen studies en gezichtspunten aan bod die vanuit wetenschappelijk oogpunt een bijdrage leveren tot een beter begrip van de complexiteit van roesmiddelengebruik. De reeks richt zich zowel tot professionelen (hulpverleners, maatschappelijk werkers, politie, preventiewerkers, justitieambtenaren, ...) als tot iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met roesmiddelen in contact komt (of kan komen).

Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) werd opgericht in 2002 met als doel het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en handel in roesmiddelen, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie. Via het opzetten, uitvoeren en coördineren van kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek op een methodologisch en theoretisch hoog niveau, streeft het ISD naar een verwetenschappelijking van het onderzoeksterrein ‘drugs’ en een beter inzicht in de complexiteit van roesmiddelengebruik. Het perspectief van de roesmiddelengebruiker zelf (‘the insider’s view’) krijgt daarbij de aandacht die het verdient.

Sociale Inzichten

Oases

OASeS is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Haar leden werken aan theoretisch geïnformeerd sociologisch onderzoek gericht op armoede en sociale uitsluiting, de stad en leefomgeving, kennis en organisaties.

In samenwerking met OASeS brengt Acco o.a. de gekende Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting uit.

Stap in Statistiek en Onderzoek

De reeks Stap In Statistiek en Onderzoek heeft tot doel een serie eenvoudige en gebruiksvriendelijke inleidingen uit te geven in toegepaste statistische technieken van het sociaal wetenschappelijk onderzoek. Doorheen de reeks krijgt zowel de beginnende student als de gevorderde onderzoeker een introductie tot het toepassen van statistische analysemethoden met behulp van de meest gangbare onderzoekssoftware. De onmiddellijke toepasbaarheid van de technieken in het dagelijks onderzoek staat daarbij centraal. Om die reden wordt slechts summier ingegaan op de theoretische en wiskundige achtergrond van de technieken. Deze worden in tal van handboeken reeds uitvoerig gedocumenteerd. Het in de praktijk gebruiken van de technieken en de interpretatie van de outputs die softwareprogramma’s geven, wordt in vele handboeken echter verwaarloosd. Het is deze vertaling van de statistische achtergrond naar de praktijk, die in deze reeks alle aandacht krijgt. Door middel van uitvoerige voorbeelden van syntax en outputs uit statistische software leiden we de lezer stap voor stap in tot het gebruik van de technieken in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De reeks richt zich tot iedereen die in zijn opleiding of professioneel te maken heeft met kwantitatief onderzoek of tot wie interesse heeft voor statistiek in de praktijk.

Vlaams Vredesinstituut

Vlaams Vredesinstituut

De boeken in deze reeks zijn uitgegeven in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Onderwerpen die aan bod komen zijn vaak op te delen in twee hoofdonderwerpen:

  1. Wapenhandel- en productie: Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Daarbij leggen we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen. Het instituut besteedt ook aandacht aan het beleid van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de Europese afspraken voor exportcontrole.
  2. Vrede en samenleving: Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samenleving is één ding, maar het omgaan met de wortels van conflicten gaat verder. Het instituut zoomt in op mogelijke bronnen van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal.

Onze selectie

Migreren voor een diploma

Frank Caestecker, Andrea Rea

€ 5,15

€ 4,40 met

Cannabis in Vlaanderen

Tom Decorte, Marjolein Muys, Sarah Slock

€ 31,30

€ 26,60 met

Ecstasy in Vlaanderen

Tom Decorte

€ 28,65

€ 24,35 met

Armoede en sociale uitsluiting

Danielle Dierckx, Jill Coene, Peter Raeymaeckers

€ 42,00

€ 35,70 met

Diversiteit in islam

Els Vanderwaeren, Christiane Timmerman

€ 30,60

€ 26,00 met

Hulpverleners over 'A'ctivering

Peter Raeymaeckers, Jan Vranken

€ 23,85

€ 20,25 met

Verboden voor onbevoegden

Jessica Wyckmans, Danielle Dierckx

€ 19,10

€ 16,25 met

Armoede en depressie

Katia Levecque

€ 38,80

€ 33,00 met

Zonder Papieren

Masja Van Meeteren, Marion Van San, Godfried Engbersen

€ 26,00

€ 22,10 met

Armoede in België

Jan Vranken, Willy Lahaye, Anneline Geerts, Catherine Coppée

€ 35,50

€ 30,20 met

Armoede en Sociale Uitsluiting

Danielle Dierckx, Jan Vranken, Jill Coene, An Van Haarlem

€ 39,35

€ 33,45 met

Armoede in België

Danielle Dierkcx, Nicolas Van Herck, Jan Vranken

€ 20,70

€ 17,60 met

De kleur van armoede

Bea Van Robaeys, Jan Vranken, Nathalie Perrin, Marco Martiniello

€ 22,80

€ 19,40 met

Gelijke kansen voor morgen

Yunsy Krols, Bea Van Robaeys, Jan Vranken

€ 19,10

€ 16,25 met

Tussen centrum en periferie

Peter Raeymaeckers

€ 46,40

€ 39,45 met

Armoede en sociale uitsluiting

Danielle Dierckx, Stijn Oosterlynck, Jill Coene, An Van Haarlem

€ 5,15

€ 4,40 met

Arm Europa

Jan Vranken, Geert Campaert, Danielle Dierckx, An Van Haarlem

€ 34,45

€ 29,30 met

Bestseller

Migratie en de Metropool

Nicolas Van Puymbroeck

€ 22,50

€ 19,15 met

Over gevestigden en buitenstaanders

Gert Verschraegen, Clemens de Olde, Stijn Oosterlynck, Frédéric Vandermoere, Danielle Dierckx

€ 25,75

€ 21,90 met

Armoede en sociale uitsluiting

Danielle Dierckx

€ 10,00

€ 8,50 met

Uni- en bivariate analyse

Dimitri Mortelmans, Britt Dehertogh

€ 10,30

€ 8,75 met

Databeheer met SPSS en SAS

Dimitri Mortelmans, Britt Dehertogh

€ 21,30

€ 18,15 met

Kennismaken met SPSS en SAS

Dimitri Mortelmans, Britt Dehertogh

€ 19,65

€ 16,70 met

Factoranalyse

Dimitri Mortelmans, Britt Dehertogh

€ 28,45

€ 24,20 met

Regressieanalyse

Dimitri Mortelmans, Britt Dehertogh

€ 32,25

€ 27,45 met

Logistische regressie

Dimitri Mortelmans

€ 20,60

€ 17,50 met

Kennismaken met SPSS en SAS (E-book)

Dimitri Mortelmans, Britt Dehertogh

€ 13,40

€ 12,06 met

Sport voor allen

Renaat Philippaerts

€ 30,75

€ 26,15 met

Jongeren in cijfers en letters

Lieve Bradt, Stefaan Pleysier, Johan Put, Jessy Siongers, Bram Spruyt

€ 35,50

€ 30,20 met

Topsport en wetenschap: een gouden duo

Renaat Philippaerts

€ 32,90

€ 27,95 met

Jongeren binnenstebuiten

Nicole Vettenburg, Johan Deklerck, Jessy Siongers

€ 16,70

€ 15,03 met

Jongeren in cijfers en letters

Nicole Vettenburg, Johan Deklerck, Jessy Siongers

€ 21,55

€ 19,40 met

Jongeren binnenstebuiten

Nicole Vettenburg, Johan Deklerck, Jessy Siongers

€ 23,85

€ 20,25 met

Jong in Brussel

Nicole Vettenburg, Mark Elchardus, Johan Put

€ 43,50

€ 37,00 met

Jong in Antwerpen en Gent

Nicole Vettenburg, Mark Elchardus, Johan Put, Stefaan Pleysier

€ 36,60

€ 31,15 met

Jongeren in cijfers en letters

Nicole Vettenburg, Johan Deklerck, Jessy Siongers

€ 33,40

€ 28,40 met

Participatie in Vlaanderen 1

John Lievens, Hans Waege

€ 37,10

€ 31,55 met

Participatie in Vlaanderen 2

John Lievens, Hans Waege

€ 48,25

€ 41,00 met

Belgische wapenhandel

Tomas Baum, Sara Depauw, Nils Duquet

€ 22,00

€ 18,70 met

Vuurwapens

Nils Duquet, Maarten Van Alstein

€ 23,35

€ 19,85 met

Jongeren en geweld

Evi Verdonck, Diederik Cops, Stefaan Pleysier, Johan Put

€ 21,20

€ 18,00 met

Bestseller

14-18 van dichtbij

Giselle Nath, Maarten Van Alstein

€ 10,30

€ 8,75 met

Misdaden tegen de mensheid

Jan Wouters, Bart Pattyn

€ 26,50

€ 22,55 met

Langs de vuurlijn

Francis Baert, Ann Pauwels, Stefaan Smis

€ 15,45

€ 13,15 met

De Verenigde Naties

Jan Wouters, Cedric Ryngaert

€ 10,00

€ 8,50 met

Migratie

Michele Morel, Cedric Ryngaert

€ 24,05

€ 20,45 met

Ontwikkelingslanden en de nieuwe wereldorde

Lode Berlage, Robrecht Renard

€ 15,45

€ 13,15 met

Water

Frank Maes, Piet Willems

€ 5,15

€ 4,40 met

Mensenrechten

Jan Wouters, Cedric Ryngaert

€ 5,15

€ 4,40 met

Anders globaliseren

Cedric Ryngaert

€ 21,00

€ 17,85 met

i

Onze site maakt gebruik van cookies. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met onze cookies op het moment dat u gebruik maakt van onze site. Klik hier om meer te weten te komen over cookies en waarom wij ze gebruiken.

OK